อบรม หลักสูตรขอรับ/ขอต่อ Online ประจำเดือนมิถุนายน 2565

เปิดอบรมหลักสูตรขอรับ ขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต เดือนมิถุนายน 2565
ปิดรับสมัครวันที่ 5 มิถุนายน 2565 รับสมัครจำนวนจำกัด
 
เงื่อนไขการเข้ารับการอบรม
1.  ผู้เข้าอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตฯ หัวหน้าหน่วย/ผู้บริหาร ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฯ
2. ผู้เข้าอบรมหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1-4  จะต้องเป็นสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น 
หมายเหตุ
- กรณีผู้สมัครเข้าอบรมหลักสูตรไม่ถึง 10 ท่านทางสมาคมฯ
ขอยกเลิกการจัดอบรม/เลื่อนการอบรมเป็นการอบรมในรอบถัดไป โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบ
- กรณีผู้สมัครเข้าอบรมคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขที่สมาคมฯกำหนด ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณี

สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน
#THAIFA “รวมพลัง สร้างอนาคต”