ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565

ประกาศเลื่อนการจัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 5 มกราคม 2565

เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีความไม่แน่นอน และแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ถึงแม้ทางภาครัฐจะยังมิได้ออกประกาศงดการจัดงาน แต่เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสมาชิก  ทางสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จึงขอประกาศเลื่อนการจัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 5 มกราคม 2565 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

นายฐิติ ยศอนันตกุล
นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน