THAIFA จ.ขอนแก่น ร่วมกับ คปภ.จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการเสริมความรู้ด้านประกันภัยเชิงรุก สู่สาธารณชนทั่วประเทศ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินขอนแก่น 
โดยประธานอนุกรรมการสมาคมฯ คุณพรรัศมิ์ ตุลยฉัตร ร่วมกับ คปภ.จังหวัดขอนแก่น นำโดย ผอ.พานทิพย์ บุญศรี
จัดกิจกรรมโครงการเสริมความรู้ด้านประกันภัยเชิงรุก สู่สาธารณชนทั่วประเทศ ประจำปี 2564 
ให้ความรู้เกี่ยวกับกรประกันภัยและประกันชีวิต ในครั้งนี้ 
ทางสมาคมฯขอนแก่น ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อการประกันชีวิต โดยคุณสุบิน ตะโก เป็นวิทยากร 
ผู้ที่เข้ารับการอบรม จำนวน 55 คน เป็นผู้นำชุมชนในอำเภอภูเวียง 
สถานที่จัดการอบรม ที่หอประชุมอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
โดย ท่านนายอำเภอภูเวียงเป็นประธานเปิดการอบรม