THAIFA จ.ขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงาน คปภ.ภาค 3 (ขอนแก่น) ,คปภ.จ.ขอนแก่น ,ชมรมตัวแทนนายหน้าประกันวินาศภัย จ.ขอนแก่น นำเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในจ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) , สำนักงาน คปภ.จังหวัดขอนแก่น , ชมรมตัวแทนนายหน้าประกันวินาศภัย จังหวัดขอนแก่น
และชมรมฟุตบอล นำเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดขอนแก่น โดยคุณสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนผู้รับมอบ