THAIFA จ.สระบุรี นำสิ่งของไปมอบที่สำนักงาน คปภ.จังหวัดสระบุรี เพื่อทำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วมในจังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดสระบุรี
นำสิ่งของไปมอบที่สำนักงาน คปภ.จังหวัดสระบุรี เพื่อทำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วมในจังหวัดสระบุรี 
ร่วมกับ สำนักงาน คปภ.จังหวัดสระบุรี และชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดสระบุรี