THAIFA จ.ลพบุรี ร่วมกับสำนักงาน คปภ.จังหวัดลพบุรี ชมรมประกันวินาศภัย ร่วมกันแจกข้าวสาร น้ำดื่ม และอาหารแห้ง ให้กับผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงาน คปภ.ภาค 4 (นครราชสีมา) , สำนักงาน คปภ.จังหวัดลพบุรี  
และ ชมรมประกันวินาศภัย  ร่วมกันแจกข้าวสาร น้ำดื่ม และอาหารแห้ง ให้กับผู้ประสบภัย 
ณ หมู่บ้านไผ่ขวาง ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี