THAIFA จ.ขอนแก่น ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ คปภ.จังหวัดขอนแก่น โดยทางสมาคมฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการประกันชีวิต ร่วมกับ คปภ. จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินขอนแก่น 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ คปภ.จังหวัดขอนแก่น 
โดยทางสมาคมฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการประกันชีวิต ร่วมกับ คปภ.
จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 
จัดทำโครงการเชิงรุกสู่สาธารณชน ผ่านภาคีเครือข่ายอำเภอทั่วประเทศ 
เพื่อให้ผู้นำท้องถิ่นได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านประกันภัย ในครั้งนี้ 
มีผู้นำชุมชนเข้าอบรมจำนวน 50 คน