THAIFA จ.สงขลา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 สภากาชาดไทย จังหวัดสงขลา มอบของที่ระลึกให้กับผู้มาบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดสงขลา
ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 สภากาชาดไทย จังหวัดสงขลา 
มอบของที่ระลึกให้กับผู้มาบริจาคโลหิต ณ ห้างเช็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 
มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 96 ราย จำนวนโลหิต 43,200 CC