THAIFA จ.พะเยา มอบน้ำดืมจำนวน 100 แพ็ค พร้อมหน้ากากอนามัย ให้กับศูนย์บริการฉีดวัคซีน ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดพะเยา
มอบน้ำดืมจำนวน 100 แพ็ค พร้อมหน้ากากอนามัย ให้กับศูนย์บริจาคฉีดวัคซีน
ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา