THAIFA จ.เชียงราย ได้ทำการสมัครการจัดสรรวัคซีนโดยตรงกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อขอรับการจัดสรร “วัคซีนซิโนฟาร์ม “ จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 100 โดส ให้แก่สมาชิกสมาคมตัวแทนฯ และประชาชนทั่วไป ในจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดเชียงราย  
โดย นางสาวอัจฉราพร เชื้อเมืองพาน ประธานอนุกรรมการสมาคมฯ จังหวัดเชียงราย 
ได้ทำการสมัครการจัดสรรวัคซีนโดยตรงกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อขอรับการจัดสรร 
“วัคซีนซิโนฟาร์ม “ จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 100 โดส ให้แก่สมาชิกสมาคมตัวแทนฯ 
และประชาชนทั่วไป ในจังหวัดเชียงราย 
ทั้งนี้ได้บริจาคให้แก่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 20 โดส 
ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก ณ โรงพยาบาลโอเวอร์บรู๊ค จังหวัดเชียงราย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนเป็นอย่างมาก เนื่องจาก ประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย 
ยังไม่สามารถเข้าถึงและรอคอยวัคซีน อีกทั้งจังหวัดเชียงรายยังเป็นจังหวัดที่ยอดผู้ป่วยพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง 
พวกเราชาว THAIFA เชียงราย ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่พี่น้องประชาชนชาวเชียงราย