THAIFA จ.พัทลุงและสำนักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ร่วมกับกาชาดจังหวัดพัทลุง เปิดรับบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดพัทลุง และสำนักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ร่วมกับกาชาดจังหวัดพัทลุง 
เปิดรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง จ.พัทลุง
พร้อมแจกหน้ากาก THAIFA ให้กับผู้ที่ เข้ารับบริจาคโลหิต จำนวน 80 ชิ้น
โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 112 ท่าน ได้จำนวนโลหิต 44,800 CC