THAIFA จ.พัทลุง จัดงานสัมนาวิชาการออนไลน์ ในหัวข้อ 60 นาที ปลุกพลังสร้างงานขาย YES

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดพัทลุง
จัดงานสัมนาวิชาการออนไลน์ ซึ่งจัดแบบระบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 
ในหัวข้อ "60 นาที ปลุกพลังสร้างงานขาย YES" 
โดยคุณประกายพัชรี สัญจรกุลพิศาล
ซึ่งมีผูู้เข้าร่วมฟังการสัมนาในครั้งนี้ ประมาณ 60 ท่าน