THAIFA จ.เลย ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดเลย ร่วมกับสภากาชาดไทย
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต "เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ"
ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ยอดบริจาคโลหิต 125 ราย จำนวน 43,750 cc
บริจาคอวัยวะ 3 ราย
บริจาคดวงตา 2 ราย