THAIFA จ.สระบุรี เข้าไปมอบที่เหยียบเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ทางโรงพยาบาลสระบุรี

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดสระบุรี
ได้เข้าไปมอบที่เหยียบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 25 อัน ให้กับทางโรงพยาบาลสระบุรี 
และหน้ากากผ้า THAIFAมอบกับศูนย์รับบริจาคโลหิต และถือโอกาสร่วมบริจาคโลหิตกับทางโรงพยาบาลเนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ