THAIFA จ.อุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานคปภ.จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดอุบลราชธานี ร่วม กับ สำนักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี 
จัดกิจกรรมวันประกันชีวิตแห่งชาติประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อ 
1.เน้นตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องมีหลักประกันชีวิตในยามวิกฤตินี้
2.เพื่อตัวแทนได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่และแนะนำประชาชนอย่างต่อเนื่องในยุค New Normal 
3.เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ ความเชื่อมั่น ทั้งกับตัวแทนและประชาชน ต่อธุรกิจประกันภัยกับสถานการณ์ปัจจุบัน
4.เพื่อสร้างสัมพันธภาพสร้างกิจกรรมร่วมกันของคนประกันชีวิต รับวิชาการเพิ่มศักยภาพให้มีอย่างต่อเนื่อง
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 200 ท่าน