THAIFA อุตรดิตถ์ ร่วมกับสำนักงาน คปภ.จ.อุตรดิตถ์ และชมรมประกันวินาศภัย จ.อุตรดิตถ์ มอบของสนับสนุน รพ.สนามแห่งที่ 2 จ.อุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดอุตรดิตถ์
ร่วมกับสำนักงาน คปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ และชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
ร่วมมอบของสนับสนุน รพ.สนามแห่งที่ 2 จ.อุตรดิตถ์ เพื่อรับมือสถานการณ์ covid-19
เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2564