THAIFA จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต กับภาคบริการโลหิตที่ 10 เชียงใหม่

เนื่องด้วย ทุกวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี เป็น “วันประกันชีวิตแห่งชาติ” 
ปีนี้สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดเชียงใหม่
เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต กับภาคบริการโลหิตที่ 10 เชียงใหม่
ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 - 19.00 น. 
ณ ลานซับซีโร่ ชั้น 3 เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ 
โดยสนับสนุนของสมนาคุณให้กับผู้บริจาคโลหิต 
โดยมอบของที่ระลึก เป็นหน้ากากผ้า THAIFA และกระปุกออมสิน ให้กับผู้บริจาคโลหิ