THAIFA จ.ลพบุรี ได้ส่งมอบน้ำดื่ม ยาพารา ฯลฯ ให้กับผู้ป่วย Covid-19

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จ.ลพบุรี

ส่งมอบน้ำดื่ม ยาพารา และผ้าอนามัย ให้กับผู้ป่วยโควิด ในโรงพยาบาลสนาม ณ โรงแรมต้นปาล์มอินน์ จ.ลพบุรี