สำนักงาน คปภ. ได้ออกประกาศขยายเวลาการใช้ผลสอบผ่านความรู้ เพื่อขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต สำหรับผู้ที่มีผลสอบผ่านความรู้ที่มีระยะเวลาเกิน 2 ปี จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นวันที่ 31 มีนาคม 2564