ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน THAIFA สัญจร จังหวัดอุบลราชธานี