10 มาตรการด้านประกันภัย รับมือไวรัส covid-19 จาก คปภ.