THAIFA จัดอบรมหลักสูตร FChFP Executive Program รุ่นที่ 41 @เชียงใหม่

 

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ร่วมกับ สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมหลักสูตร FChFP Executive Program รุ่นที่ 41 วันที่ 29 มกราคม จนถึง วันที่  6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายโดย Mr.Michael Kok วิทยากรชั้นนำจากมาเลเซีย นักขายผู้มีประสบการณ์จริง ในการบริหารความเสี่ยงให้กับนักธุรกิจประเภทต่างๆ รวมถึงวิทยากรไทยผู้ทรงความรู้ อาทิ คุณเทียน นารินทร์ทอง ,คุณมานพ รัตนะ ,คุณสุรกิจ พิทักษ์ภากร ,คุณกฤษณ์ วณิชเดโชชัย  พร้อมทั้งวิทยากรแปลภาษา อาจารย์สุรินทร์ สุวรรณวงศ์กิจ 

                                     

 

                         

                       

โดยได้รับเกียรติจากคุณไอรินทร์ จิรโรจน์โกสิน ผู้อำนวยการฝ่ายหลักสูตรสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมทักทายผู้เข้าอบรมและวิทยากรเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 

                 

 

และในช่วงเช้าของวันนี้ คุณบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินรวมทั้งคณะกรรมการสมาคมตัวแทนฯ ได้เข้าร่วมถ่ายรูปรุ่นเพื่อเป็นที่ระลึกกับผู้เข้าอบรมและวิทยากร Mr.Michael Kok