FA Club ครั้งที่ 134 ประจำเดือน มกราคม 2563

หมายเหตุ

*สมาชิก FA Club ต้องเป็นสมาชิกของ THAIFA ด้วย

**อายุสมาชิก 1 ปี นับจากวันที่สมัครต่ออายุ เข้าฟังวิชาการ FA Club ฟรี! เดือนละ 1 ครั้ง