วันวัน หาแต่เรื่อง : ภาระภาษีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน ในการยินยอมให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในข้อบังคับการทํางาน

 

                                

 

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562

032 : วันวัน หาแต่เรื่อง

: ภาระภาษีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน

ในการยินยอมให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในข้อบังคับการทํางาน :

สวัสดีทุกคน ช่วงนี้อากาศเย็นลง

ดูแลสุขภาพกันด้วยนะ

มีเสื้อกันหนาวก็ขนมาใส่อวดกัน

นานๆ กรุงเทพจะมีอากาศหนาวกะเขาสักที

ที่สำคัญเลย

เรามีเวลาพบเจอกันผ่านตัวหนังสือ

อีกแค่ 3 ครั้งเท่านั้นนะ (นับครั้งนี้ด้วย)

เพราะ #วันวันหาแต่เรื่อง

จะขอยุติบทบาทการเขียนบทความ

ให้กับสมาคม THAIFA ในวันที่ 25 ธันวาคมนี้

หลังจากรับหน้าที่มาตั้งแต่ 2015

ผ่านนายกสมาคมฯ มา 3 ท่านแล้วด้วยกัน

ได้เวลาที่เหมาะสมเสียทีในการยุติบทบาท

แต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมาคุยกันวันนี้

แล้ววันนี้ เราจะคุยอะไรกันดีล่ะ

#วันวันหาแต่เรื่อง ขอหยิบยกภาระภาษี

ที่มีผลจากกฎหมายแรงงานมาฝากกัน ในวันนี้

ว่าแล้วก็เชิญกวาดสายตา อ่านกันดูเนอะ

เผื่อใครที่ติดตาม และมีตลาดเป็นนิติบุคคล

ก็น่าจะพอถูไถเป็นประโยชน์ได้บ้าง

โดยหลักตามกฎหมายแรงงานแล้ว

กรณีที่นายจ้างประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง

หรือยกเลิกข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน

ในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้าง

นายจ้างจะต้องได้รับ “ความยินยอม” จากลูกจ้างด้วย

(จริงดิ … จากลูกจ้างเนี้ยนะ … อ่านไม่ผิดหรอกจ้า)

บางบริษัทอาจเสนอวิธีการ

จ่าย “เงินค่าตอบแทน หรือเงินชดเชย” ให้แก่พนักงาน

เพื่อจะได้รับความ ยินยอมจากลูกจ้าง

ล่าสุดมีประเด็นข้อหารือกรมสรรพากร

กค. 0702/6329 ลงวันที่ 17 กย. 2562 ที่น่าสนใจ

สอบถามกรมสรรพากรว่า

บริษัทสามารถนําเงินชดเชย

ตอบแทนการยินยอม มาถือเป็นรายจ่าย

ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลได้หรือไม่ อย่างไร ?

บริษัทฯ มีระเบียบข้อบังคับ

และแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน

เรื่อง การ รักษาพยาบาลกรณีพนักงานเกษียณอายุ

โดยข้อ 4 (ก) กําหนดว่า

บริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่าย

ในการรักษาพยาบาลแก่พนักงาน

ในอัตราร้อยละ 100 สําหรับพนักงานประจําของบริษัทฯ

ซึ่งปฏิบัติงานตั้งแต่ ปีที่ 15 บริบูรณ์ขึ้นไป

โดยนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุ

ให้เป็นพนักงานประจําจนถึงวันที่เกษียณอายุ

บริษัทฯ ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

ในเรื่องสวัสดิการการรักษาพยาบาล

กรณีพนักงานเกษียณอายุ

จาก “พนักงานประจําของบริษัทฯ ที่เริ่มทํางาน

ก่อนเดือนมกราคม 2552

และปฏิบัติงานตั้งแต่ปีที่ 15 บริบูรณ์ขึ้นไป ฯลฯ

บริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือในอัตราร้อยละ 100”

เป็น “พนักงาน ประจําของบริษัทฯ

ที่เริ่มทํางานก่อนเดือนมกราคม 2552

และปฏิบัติงานตั้งแต่ปีที่ 15 บริบูรณ์ขึ้นไป ฯลฯ

บริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือในอัตราร้อยละ 25

ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

กําหนดว่า กรณีที่ นายจ้างประสงค์

จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน

ในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้าง

นายจ้างจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างด้วย

 

บริษัทฯ ได้เสนอวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน

ที่ตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในระเบียบฯ

โดยบริษัทฯ จะจ่าย “เงินชดเชย” ให้แก่พนักงาน

คํานวณตามปีปฏิทินนับแต่ปีที่พนักงาน

ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจําจนถึงปี 2555

ในอัตราปีละ 20,000 บาท

โดยจ่ายให้แก่พนักงานครั้งเดียว

ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2555

ซึ่งกรณีที่ พนักงานลงนามตกลงยินยอมให้บริษัทฯ

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในระเบียบฯ ตาม

บริษัทฯ จะบันทึกจํานวนเงินค่าตอบแทน

ที่จะต้องจ่ายให้แก่พนักงาน

เป็นค่าใช้จ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิ

เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555

บริษัทฯ หารือว่า บริษัทฯ สามารถนํา “เงินชดเชย”

ค่าตอบแทนการยินยอมเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขข้อบังคับการทํางาน

มาถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิ

เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ ได้หรือไม่ อย่างไร

ข้อหารือกรมสรรพากร

บริษัทฯ จ่ายเงินชดเชยโดยคํานวณตามปีปฏิทิน

นับแต่ปีที่พนักงานได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน

ประจําจนถึงปี 2555 ในอัตราปีละ 20,000 บาท

ให้แก่พนักงานที่ยินยอมเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขการจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือ

เกี่ยวกับสวัสดิการการรักษาพยาบาลของพนักงาน

เงินชดเชยดังกล่าว ถือเป็นเงินได้ที่พนักงาน

ได้รับตามสัญญาจ้างแรงงาน

ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร

บริษัทฯ มีหน้าต้องหัก ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

ตามมาตรา 50 (1) แห่งประมวลรัษฎากร

ฉะนั้น หากการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าว

เป็นการจ่ายโดยสุจริต

ตามความจําเป็นและสมควร

บริษัทฯ มีสิทธินําเงินที่จ่ายไปนั้น

มาถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิ

เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้

ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากร

นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจ

ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน

ระหว่างนายจ้างลูกจ้างกะเงินๆ ทองๆ และภาษี

ทั้งหมดทั้งมวล เอวัง … ก็ด้วยประการล่ะ ชะนี เฮ้ยยย ฉะนี้

#วันวันหาแต่เรื่อง ขอตัวก่อนเด้อค่าาาา

#THAIFA “รวมพลัง สร้างอนาคต”