งานมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติครั้งที่ 19 ประจำปี 2562

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA)

จัดงานมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติครั้งที่ 19 ประจำปี 2562

        เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 17.30 - 21.30 น. ณ The Banquet Hall at Nathongสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) จัดพิธีมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 (National Agent Awards – NAA) อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องตัวแทนประกันชีวิตที่มีความพยายามมุมานะในการพิชิตการเป็นสุดยอดตัวแทนประกันชีวิต ภายใต้ชื่องาน “THE MIRACLE NIGHT OF SUCCESS - ค่ำคืนมหัศจรรย์แห่งความสำเร็จ” ซึ่งมีแนวคิดที่ว่า “กว่าคนคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จ ต่างต้องผ่านเรื่องราว ประสบการณ์ต่างๆ มากมาย แต่เราทุกคนล้วนสามารถสร้างเรื่องราวแห่งความสำเร็จ เป็นเทพนิยายของตนขึ้นมา และสามารถแบ่งปันเทพนิยายของเรา เพื่อเป็นประโยชน์ และเป็นแรงปันดาลใจให้คนอื่นได้” โดยได้รับเกียรติจาก คุณประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วย ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ได้ให้เกียรติร่วมกล่าวแสดงความยินดี โดยมี คุณบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน , คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทต่างๆ  ร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัล โดยงานนี้คุณเรืองฤทธิ์ มิตรภานนท์  ที่ปรึกษาสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษา ให้เกียรติเป็นประธานการจัดงาน

                

                

 

       การจัดงาน NAA ทางสมาคมฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน นับเป็นครั้งที่ 19แต่ในปีนี้ ถือเป็นปีแรกที่ทางสมาคมฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์การทำคุณวุฒิ ซึ่งผู้ที่มีสิทธิทำคุณวุฒิจะต้องเป็นตัวแทนประกันชีวิต มีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลบังคบใช้อยู่ และต้องเป็นสมาคมตัวแทนประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ตัวแทนประกันชีวิตที่จะได้รับรางวัลจะต้องผ่านคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด ดังนี้

- นับผลผลิตเบี้ยประกันปีแรก นำส่งและอนุมัติ ตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป ภายในระยะเวลา 1 มกราคม –  31  ธันวาคม  2561

- ผลผลิตเบี้ยประกันปีแรกของการประกันชีวิตประเภทสามัญ ที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยตั้งแต่ 7 ปี  ขึ้นไป    (นับ 100 %)  เบี้ยประกันที่มีระยะเวลาการชำระเบี้ยตั้งแต่ 2-6 ปีให้นับ 10% ต่อปีตามระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันของเบี้ยปีแรก เช่น  แบบที่มีระยะเวลาชำระเบี้ย 2 ปี นับ 20%   / 3 ปี  นับ 30%  / 4 ปี นับ 40 %  / 5 ปี นับ 50% ของเบี้ยปีแรก

- เบี้ยประกันชำระครั้งเดียว ( นับ 6 % ของเบี้ยประกันปีแรก )

- ประกันชีวิตควบการลงทุน ใช้เกณฑ์เดียวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสามัญ

- ผลผลิตเบี้ยประกันปีแรกของการประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม (นับเฉพาะเบี้ยประกัน ตามจำนวนเดือนที่นำส่งจริงในปีที่ทำผลงาน)

- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (พี.เอ) ( นับ 100 % )

- ประกันหมู่ทุกประเภท ( นับ 10 % ของเบี้ยประกันปีแรก ) 

- จำนวนรายไม่ต่ำกว่า 12 ชีวิต

- อัตราความยั่งยืนของกรมธรรม์ 75% ( ลิมร่า 13 เดือน )

- ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้มีจรรยาบรรณแห่งอาชีวปฏิญาณ  ตามระเบียบของนายทะเบียนประกันชีวิต 

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

- ในกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตฯ เป็นสิ้นสุด

ทำให้ในปีนี้มีผู้เข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 205 คน จากตัวแทนทั่วประเทศ กว่า 300,000 คน โดยมีการมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลงานอันดับที่ 1-10 โดยคุณประสงค์พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมด้วย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นผู้มอบถ้วยรางวัล


     ตัวแทนที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ได้แก่ คุณศักดา คำจำปา ตัวแทนจากบริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)มีผลผลิตเบี้ยประกัน 41,934,809 บาท , อันดับที่ 2 คุณนงลักษณ์ โพธิ์อ่อง ตัวแทนจากบริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)มีผลผลิตเบี้ยประกัน 40,213,622 บาท , อันดับที่ 3 คุณปัทมาราค สุดเลิศ ตัวแทนจากบริษัท เอ ไอ เอ จำกัด มีผลงานเบี้ยประกัน 33,700,796.66 บาท , อับดับที่ 4 คุณสิริกร สวิตตานุวัฒน์ บริษัท ไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) จำกัดเบี้ย 31,172,910.00 บาท , อับดับที่ 5         คุณปวริศา เผ่าพงษ์คล้าย บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด เบี้ย 27,669,935.24  บาท , อับดับที่ 6 คุณจันทิมา นราวงศานนท์ บริษัท ไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) จำกัด เบี้ย  23,908,663 บาท , อับดับที่ 7 คุณสมทรง ชาญประโคน      บริษัท ไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) จำกัด เบี้ย 20,816,119 บาท  , อับดับที่ 8 คุณธนาทร คล่องการเขียน บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด เบี้ย 20,567,508 บาท , อับดับที่ 9 คุณณัฐมณฑน์ โชติธำรงสินธุ์ บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด เบี้ย 20,304,663.10บาท และ อับดับที่ 10 คุณปรียาภัทร แซ่ลิ้ม บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เบี้ย 18,041,025 บาท           

    

 

     ทางสมาคมฯ ยังมอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตที่ได้รับรางวัลทุกอันดับ โดย คุณบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน เป็นผู้มอบรางวัลเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลงานอันดับที่ 11-100 และอดีตนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน  เป็นผู้มอบรางวัลเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลงานอันดับที่ 101 เป็นต้นไป

           

           

     บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและภาพความประทับใจ ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้รับฟังการแชร์ประสบการณ์ของสุดยอดตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพที่มีผลงานอับดับ1 ถึง 3 อีกทั้งยังสนุกสนานเพลิดเพลินกับการแสดงของ คุณธนนท์ จำเริญ นักร้องผู้ชนะการประกวดจากรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ซีซั่นที่ 1 และ   The Mask Singer หน้ากากนักร้อง ซีซั่นที่ 4 ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งงานนี้มีผู้สนับสนุนหลักและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง