Thaifa Phuket ประชุมคณะกรรมการชุดใหม่วาระ ปี 2562-2564

 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน..2562  สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการชุดใหม่วาระปี 2562-2564  เพื่อมอบหมายงานให้แต่ละฝ่ายและประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ประจำปี 2562  ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก ผอ.คปภ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  โดยได้รับการเอื้อเฟื้อจาก สนง.AIA คุณศึกษาวดีจันทร์ชู (รองฝ่ายบริหาร) ให้ใช้สถานที่ในการจัดประชุม