THAIFA จ.เลย ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ปลอดอุบัติเหตุช่วงเทศการสงกรานต์ ปี 2562

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงาน คปภ. จังหวัดเลย , ชมรมประกันวินาศภัย และภาคีเครือข่ายจังหวัดเลย ร่วมกันจัดกิจกรรมกับทางจังหวัด รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ปลอดอุบัติเหตุช่วงเทศการสงกรานต์ ปี 2562  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562