THAIFA จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมรณรงค์ประกันภัยลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ คปภ.จังหวัดสิงห์บุรี และชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมรณรงค์ประกันภัยลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562  เมื่อวันทีี่ 10 เมษายน 2562