ขอแสดงความยินดี คุณบงกช บวรฤกษ์ นั่งตำแหน่งนายกสมาคมตัวแทนฯ อีกสมัย

   

    สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินวาระปีพ.ศ.2562-2564 เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

    โดยการประชุมครั้งนี้สมาคมฯได้แถลงผลงานได้ดำเนินการในวาระที่ผ่านมาให้กับสมาชิกสมาคมฯได้ทราบ พร้อมกล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมฯ ในตลอดวาระที่ผ่านมา”

          

          

     สำหรับวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมประชุมจากสมาชิกสมาคมเป็นอย่างดีทำให้การดำเนินการเลือกคณะกรรมการฯบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ โดยได้รับเกียรติจากนายปิยะพรลี้สกุลเป็นผู้ดำเนินรายการเลือกตั้งในครั้งนี้

     ผลการเลือกตั้งได้มีมติเป็นเอกฉันท์ที่ประชุมได้ลงคะแนนมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเลือก“นางบงกช  บวรฤกษ์” ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินเป็นสมัยที่ 2 พร้อมลงคะแนนเสียงเลือกคณะกรรมการสมาคมฯโดยรวมเบื้องต้นทั้งหมด 15 คนไว้เป็นที่เรียบร้อย

     “โดยคณะกรรมการของสมาคมฯทั้งหมดจะต้องมี 25 คนในส่วนที่เหลือนายกสมาคมฯจะเป็นผู้เลือกแล้วจะมีการตั้งคณะกรรมการบริหารหรือบอร์ดสมาคมฯภายหลังแต่ระหว่างนี้เป็นหน้าที่ของคุณบงกชบวรฤกษ์ที่จะต้องไปทาบทามผู้มีประสบการณ์และพร้อมเสียสละเพื่อทำงานให้กับส่วนรวมที่เหลือให้ครบ”

           

                

     นางบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) กล่าวว่า ขอบคุณสมาชิกที่ให้ความไว้วางใจนโยบายสมัยแรกพร้อมที่จะขับเคลื่อนต่อโดยมีนโยบายการทำงานแบ่งเป็นหัวข้อหลักๆ ดังนี้

1. ประสานกับภาครัฐในเรื่อง VAT เรื่องการหักค่าใช้จ่ายตัวแทนเหมาจ่าย 30% ไม่มีเพดานซึ่งเราจะประสานกับสมาคมอาชีพอิสระอื่นๆ

2. เสริมสร้างพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตให้เป็นที่ปรึกษาการเงินพัฒนาหลักสูตรที่ปรึกษาการเงิน FChFP และหลักสูตร CHLP (Chartered Life Practitioner)  พร้อมรองรับเทคโนโลยีที่เข้ามาโดยการเพิ่มเนื้อหาในการสัมมนาทุกครั้งกับสื่อออนไลน์และสื่อต่างๆพร้อมกับส่งออกวิทยากรให้ไปออกรายการ TV ให้มากขึ้น

3.เพิ่มจำนวนสมาชิกเพิ่มสาขาของสมาคมฯให้ครบทุกจังหวัด  พร้อมกับเพิ่มบทบาทของสาขาในต่างจังหวัดเพื่อร่วมมือกับคปภ.ไปให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต

4. ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมกับภาครัฐ , คปภ.และสมาคมอื่นๆ เช่นวันประกันชีวิตแห่งชาติร่วมกันบริจาคโลหิตทั่วประเทศและส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของตัวแทนประกันชีวิต

5. เรียกร้องให้คปภ.และธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลให้ธนาคารปฏิบัติตามกฏหมายอย่างจริงจังและมีบทลงโทษที่เข้มงวดโดยเฉพาะเรื่องการลดแลกแจกแถมการบังคับซื้อเป็นต้นและสานต่อกิจกรรมของสมาคมฯที่ทำอยู่แล้ว

     โดยในวาระปี 2562-2564 สิ่งที่เพิ่มเติมคือจะเน้นเรื่องของหลักสูตรต่างๆเพื่อให้สมาชิกมีความรู้เพิ่มเติมเป็นมืออาชีพมากขึ้นสร้างความเชื่อถือให้กับประชาชนรณรงค์ไม่ให้ผู้เอาประกันยกเลิกกรมธรรม์ที่มีอยู่สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้ตัวแทนเปลี่ยนแปลงการขายด้วยหัวใจของการบริการเป็นหลักถึงแม้จะมีการแข่งขันเรื่องของเทคโนโลยีเป็นตัวแปลที่สำคัญทางสมาคมฯก็จะไม่ย่อท้อที่จะผลักดันหลักสูตรต่างๆทั้งในและต่างประเทศให้กับสมาชิกและจะเน้นสร้างนักขายให้มีจรรยาบรรณและความเป็นมืออาชีพ

     ในส่วนของการทำงานคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่วาระปี 2562-2564 จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มแรกคือคณะกรรมการบริหารโดยจะร่วมกันทำงานเป็นทีมเวิร์คกลุ่มที่ 2 คือ คณะกรรมการและอนุกรรมการมีหน้าที่คอยสนับสนุนกรรมการบริหารในฝ่ายต่างๆซึ่งเชื่อมั่นว่ากรรมการทุกๆท่านที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นจิตอาสาจะมีเป้าหมายเดียวกันคือพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโตยิ่งๆขึ้นและเป็นที่รู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคมและเกิดการยอมรับจากทางภาครัฐ