168 : ข้อควรรู้ ก่อนยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้นิติบุคคล

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562

Tax Time by TickMahaesak

 

168 : ข้อควรรู้ก่อนยื่นแบบฯ

       ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

หนึ่งในหน้าที่ของผู้ประกอบการ

เมื่อมีรายได้คือการยื่นแบบ

แสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

นั่นคือจัดทำงบการเงินและยื่นแบบฯ

ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด

 

แต่ก็ยังมีผู้ประกอบการส่วนหนึ่ง

ที่เข้าใจเอาเองว่าหากไม่มีรายได้

ก็ไม่ต้องทำงบฯไม่ต้องยื่นแบบฯ

หรืออาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนว่า

ต้องยื่นแบบฯเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น

 

ซึ่งความเป็นจริงจะเป็นอย่างไร

เรามาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกัน

 

  1. การยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล

  เพื่อชำระภาษีครั้งที่ 1

 

  เมื่อเริ่มดำเนินธุรกิจในนามนิติบุคคล

   ไม่ว่าจะมีรายได้

  หรือไม่มีรายได้ในปีใดก็ตาม

   ผู้ประกอบการยังคงมีหน้าที่

  ต้องจัดทำงบการเงินและยื่นแบบฯภาษี

  โดยการยื่นแบบแสดงรายการ

  ภาษีเงินได้นิติบุคคลและชำระภาษี

   จะต้องจัดทำปีละ 2 ครั้ง

 

  ครั้งที่ 1 ผู้ประกอบการจะต้องจัดทำ

  แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ครึ่งปี

  โดยมีหลักเกณฑ์สรุปดังนี้

  > ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ครึ่งปี

     ภายใน 2 เดือนนับจากวันสิ้นรอบ 6 เดือน

  > การจัดทำแบบฯและยื่นเสียภาษีครึ่งปี

     สามารถทำได้ 2 วิธีคือ

     (1) ใช้รายได้ต้นทุนและกำไร

         ที่เกิดขึ้นจริง 6 เดือน

            มาคำนวณภาษีเงินได้

         เรียกว่ายื่นแบบฯครึ่งปี

         จากกำไร(ขาดทุน) สุทธิ

         ที่เกิดขึ้นจริง 6 เดือน

     (2) ประมาณการรายได้ต้นทุน

           และกำไรทั้งปี

           เพื่อนำมาชำระภาษีครึ่งปี

           เรียกว่ายื่นแบบฯจากประมาณการ

        กำไร (ขาดทุน) สุทธิครึ่งปี

  > เมื่อคำนวณภาษีเงินได้จากกำไรจริง

      หรือประมาณการกำไร

  > ให้นำภาษีถูกหักณที่จ่าย

      ระหว่างเดือน 1 - 6 มาหักออก

  > ชำระภาษีเพิ่มเติม

      กรณีภาษีที่คำนวณจากกำไรจริง

    หรือประมาณการกำไร

      มากกว่าภาษีหักณที่จ่าย

 

  เรียกว่าชอบแบบใดก็เลือกแบบนั้น

   แต่พอจะสรุปเป็นแนวทาง

  ประกอบการตัดสินใจดังนี้

 

  การยื่นแบบฯครึ่งปีจากกำไร (สุทธิ)

   ที่เกิดขึ้นจริง 6 เดือน

   > เป็นการเสียภาษีจากกำไรสุทธิ

     ที่เกิดขึ้นจริงครึ่งปี

      ทำให้ไม่ต้องชำระเงินเพิ่ม

     กรณีประมาณการขาดไปเกิน 25 %

   > ต้องจัดทำงบการเงิน

     แสดงรายการกำไรสุทธิจริง 6 เดือน

      โดยต้องมีผู้สอบบัญชีสอบทาน

      เพื่อยื่นนำส่งพร้อมแบบฯ

      ทำให้มีต้นทุนในการยื่นแบบฯเพิ่ม

 

  การยื่นแบบฯครึ่งปีจากประมาณการ

  กำไรสุทธิทั้งปี

   > เป็นการประมาณการกำไรสุทธิ

       จึงไม่ต้องจัดทำงบการเงิน

     เพื่อยื่นนำส่งพร้อมแบบฯ

   > หากกำไรสุทธิจริงสูงกว่าประมาณการกำไร

       เกินกว่า 25 % จะต้องชำระเงินเพิ่ม 20%

       จากประมาณการกำไรขาดไปเกิน 25%

       ตามมาตรา 67 ตรีแห่งประมวลรัษฎากร

       http://www.rd.go.th/publish/5939.0.html

 

  1. การยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล

   เพื่อชำระภาษีครั้งที่ 2

 

   เมื่อดำเนินธุรกิจครบ 12 เดือนเมื่อใด

    ผู้ประกอบการมีหน้าที่

   ต้องจัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้

    ภงด. 50 โดยรวบรวมรายได้ต้นทุน

    และกำไรที่เกิดขึ้นจริง

   มาคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลดังนี้

    > ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล

        ภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นรอบบัญชี 12 เดือน

        ตามมาตรา 68 แห่งประมวลรัษฎากร

        http://www.rd.go.th/publish/5939.0.html

    > คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

        จากกำไร (ขาดทุน) สุทธิ

      ของรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน

    > นำภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ชำระไว้

      ตอนยื่นแบบครึ่งปีมาหักออก

    > นำภาษีเงินได้หักณที่จ่าย

        ที่ถูกหักไว้ตลอดปีภาษีมาหักออก

    > ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม

      กรณีภาษีที่คำนวณจากกำไร 12 เดือน

        มากกว่าภาษีหักณที่จ่าย

        และภาษีที่ชำระไว้ครึ่งปี

    > ขอคืนภาษี

        กรณีชำระภาษี

      ที่คำนวณจากกำไร 12 เดือน

        น้อยกว่าภาษีหักณที่จ่าย

        และภาษีที่ชำระไว้ครึ่งปี

 

สรุปเลยล่ะกันว่าจะเลือกแบบใด

หรือด้วยวิธีการใดไม่สำคัญ

 

สำคัญที่อย่าลืมยื่นแบบฯ

เพราะมีโทษปรับ

 

เสียใจไม่พอ

ยังต้องเสียดายเงินอีกต่างหาก

แต่ที่มากกว่าเสียดายคือเสียรู้นี่เอง!!!

 

หากมีข้อผิดพลาดประการใด

ถือว่าเป็นข้อบกพร่อง

ที่เกิดจากผู้เขียนเอง

ถ้าผู้รู้จะกรุณาชี้แนะ

ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

 

ขอบคุณครับ

#TickMahaesak

#ยื่นแบบฯ

#ยื่นภาษีนิติบุคคล

 

#THAIFA "รวมพลังสร้างอนาคต"