THAIFA จัดอบรมหลักสูตร ChLP รุ่นที่ 4

         

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินร่วมกับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจัดอบรมหลักสูตร ChLP รุ่นที่ 4 โดยคุณไอรินทร์ จิรโรจน์โกสิน ผู้อำนวยการหลักสูตร FChFP ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม พร้อมกล่าวต้อนรับวิทยากรประจำหลักสูตร