THAIFA จัดอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาการเงิน FChFP Executive Program รุ่นที่ 35

         

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินร่วมกับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาการเงิน FChFP Executive Program รุ่นที่ 35 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 23-30 มกราคม 2562  ซึ่งในครั้งนี้คุณบงกช บวรฤกษ์ ได้ให้เกียรติร่วมถ่ายรูปรวมรุ่นกับวิทยากร คณะกรรมการและผู้เข้าอบรม