FChFP Module 1 รุ่น 13

หัวข้อ FChFP Module 1 ความรู้เบื้องตันในการวางแผนการเงิน

 Chapter 1 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล

Chapter 2 ลักษณะทางการเงินของการวางแผนอาชีพ

Chapter 3 กลยุทธ์การจัดการเงิน : งบการเงินและงบประมาณ

Chapter 4 การวางแผนกลยุทธ์ทางภาษี

Chapter 5 บริการด้านการธนาคาร : แผนการออม และบัญชีการชำระเงิน

Chapter 6 สินเชื่อผู้บริโภคเบื้องต้น

Chapter 7 การเลือกแหล่งสินเชื่อ

Chapter 8 กลยุทธ์การใช้จ่ายของผู้บริโภค และความคุ้มครองตามกฎหมาย

Chapter 9 การตัดสินใจซื้อบ้าน : ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง และการจัดหาเงิน

Chapter 10 การประกันบ้านและรถ

Chapter 11 การประกันสุขภาพ และความทุพพลภาพ/การไม่สามารถทำงานได้

Chapter 12 ประกันชีวิต

Chapter 13 หลักการลงทุนเบื้องต้น

Chapter 14 การลงทุนในหุ้นสามัญ

Chapter 15 การลงทุนในหุ้นกู้

Chapter 16 กองทุนรวม

Chapter 17 อสังหาริมทรัพย์ และทางเลือกในการลงทุนอื่นๆ

Chapter 18 การวางแผนการเกษียณ

Chapter 19 การวางแผนมรดก


ไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ
15,000 บาท
  สำหรับสมาชิกสมาคมฯ
   12,000 บาท
ดาวนโหลดใบสมัครที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (ฝ่ายจัดอบรมหลักสูตร)
หรือ โทร.02-631-5885 ต่อ 11 (คุณธิดารัตน์ / คุณลภัสธร)