CD-เปิดเผยภาษี เส้นทางที่ปรึกษา มืออาชีพ-คุณติ๊ก มเหศักดิ์

เปิดเผยภาษี เส้นทางที่ปรึกษา มืออาชีพ - คุณติ๊ก มเหศักดิ์

(1 ชุด มีจำนวน 3 แผ่น)

วิทยากรผู้บรรยายภาษีอากรผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ผู้เขียนบทความทางภาษีอากร ผ่านทาง line Officialสมาคมตัวแทนฯ

ผู้เขียนบทความเคลื่อนไหวกฎหมายภาษีอากร คอลัมน์ Thailand Watch วารสาร GAMA International Journal

 

การชำระเงิน 
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาสุรวงศ์ เลขที่บัญชี 125-9-27460-3 
พร้อมส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงินมาที่ e-mail : info@thaifa.org 
หลังจากส่งเอกสารแล้ว กรุณาโทรแจ้งทางสมาคมฯ โทร.02-631-5885 



฿300
จำนวน: