สารจากนายกสมาคมผู้จัดการและเจ้าของสำนักงานตัวแทนประกันชีวิต