หลักสูตร ChLP ( Chartered Life Practitioner )

หลักสูตร ChLP ( Chartered Life Practitioner )

หลักสูตรประกันชีวิตขั้นสูง ที่จะช่วยให้ท่านสามารถบริหารความเสี่ยงให้ลูกค้าที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ตอบโจทย์ธุรกิจปัจจุบัน พร้อมสร้างมูลค่าการขายที่สูงกว่าเดิมหลายเท่า
เนื้อหาหลักสูตร
  1. ธุรกิจ SME ,ความเสี่ยงและวิธีแก้ปัญหา(ด้วยประกันชัวิต)
  2. ข้อตกลงเพื่อซื้อขายธุรกิจ,พินัยกรรม, ทรัสท์และหนังสือมอบอานาจ
  3. กิจการเจ้าของคนเดียว,ความเสี่ยงเมื่อเจ้าของเสียชีวิต
  4. ห้างหุ้นส่วน, การก่อตั้งหาเงินทุนและการเลิกกิจการ
  5. บริษัทจากัด,การจัดตั้ง,กรรมสิทธิ์, การชาระบัญชีและความรับผิดชอบของกรรมการ
  6. ผลและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเสียชีวิตของเจ้าของธุรกิจประเภทต่างๆ
  7. ข้อตกลงการซื้อคืนธุรกิจกรณีทุพพลภาพและโรคร้ายแรง
  8. การรวมธุรกิจ,การชาระบัญชี,การขายกิจการและการปลดเปลื้องสิทธิ์
  9. การประเมินมูลค่าธุรกิจ
 10. ระบบบัญชีที่จาเป็นและแนวคิดในการวางแผนธุรกิจ
  11. การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจสาหรับเจ้าของธุรกิจผู้ถือหุ้นน้อยราย
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
  - ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งมาก่อน เช่น FChFP Module 1, RFC, CFP Module 1,  หรือมีใบอนุญาต Single License 

วิทยากร - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักปฏิบัติจริงในธุรกิจซึ่งมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เป็นผู้สอนให้กับนักวางแผนการเงินทั่วเอเชีย
กาหนดการเปิดอบรมในปี 2562
  วันที่ / Date : ( โปรดติดตามประกาศของสมาคมฯ )
  เวลา / Time : 6 Day 09.00 am.-17.00 pm / 6 วันเต็ม 09.00 - 17.00 น.

  สอบ / Exams :  09.00 am. - 12.00 pm / 09.00 - 12.00 น.

  สถานที่ / Venue : Hotel / โรงแรม
  ค่าใช้จ่าย /Fee : ค่าอบรม สมากชิกสมาคมฯ  25,000 บาท และไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ 29,280 บาท (ค่าอบรม 25,000 บาท + ค่าสมัครสมาชิก 4,280 บาท)   *รวมตาราเรียน , กาแฟและอาหารเที่ยง