รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ และพนักงานบัญชีและการเงิน

 

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของสมาคมฯ และการนำหลักสูตรใหม่เข้ามาจัดอบรมให้แก่สมาชิก เพื่อพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศให้เป็นมืออาชีพ และยกระดับตัวแทนประกันชีวิตให้เป็นที่ปรึกษาการเงิน ดังนี้

 

1. เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ/International Coordinator  : 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ :

 • ติดต่อประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศเกี่ยวกับเอกสารและหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมฯ
 • สื่อสาร ประสานงาน โต้ตอบ จดหมาย โทรศัพท์ E-MAIL, LINE  หรือ Social Media อื่นๆ กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • แปลเอกสาร จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ และเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงานกับส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง และดูแลการจัดอบรมหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25-45 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
 • ใช้ COMPUTER MS.OFFICE ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถติดต่อสื่อสารและโต้ตอบ E-MAIL, LINE, Social Media  อื่นๆ เป็นภาษาอังกฤษได้ดี
 • รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้น มั่นใจในตัวเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • หากมีความรู้เกี่ยวกับงานด้านประกันชีวิต หรือเคยทำงานในธุรกิจประกันชีวิตมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน :                  25,000 บาท

 

2. พนักงานบัญชีและการเงิน  :  1 ตำแหน่ง

หน้าที่ :

 •  
 • และจัดทำเงินเดือนพนักงาน
 • จัดทำรายงานภาษีขาย - ภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด.1,3,53 ,สปส.10-1
 • จัดทำใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็คเพื่อเสนอให้กรรมการตรวจสอบและอนุมัติจ่าย
 • จัดทำงบกำไรขาดทุน งบดุล
 • จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยสะดวกเมื่อค้นหา
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานบัญชีด้านต่างๆ
 • งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25-45 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2-4 ปี
 • ใช้ COMPUTER MS.OFFICE ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบและรอบคอบ ทำงานเสร็จทันตามกำหนด

เงินเดือน :                  18,000 บาท

 

สวัสดิการ :

 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ค่าล่วงเวลา
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือแต่ละกรณี

สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ

 

ส่งเอกสารสมัครได้ที่ : E-mail : info@thaifa.org

ติดต่อ : คุณชานิดา ชุติภัคพงศ์  

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน

เลขที่ 138 อาคารจูเวลเลอรี่เซ็นเตอร์ ชั้น 12 ห้อง 138/32 ถ.นเรศ  แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร  02-631 5885 ต่อ 17 ในเวลาทำการ