หลักสูตร FChFP

เปิดรับสมัครอบรม ปี 2562  

  

หลักสูตร FChFP ( Fellow Chartered Financial Practitioner )


หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินที่คิดค้นโดยสมาคมนักบริการทางการเงินเอเชียแปซิฟิก (APFinSA) ที่ได้รับการยอมรับและเปิดสอนแล้วใน 12 ประเทศ เป็นหลักสูตรที่เน้นวิชาการควบคู่ไปกับการปฏิบัติ ทาให้ผู้เรียนได้เข้าใจขอบเขตและเนื้อหาของงานการวางแผนการเงินส่วนบุคคล จนสามารถนาไปแนะนาลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาของหลักสูตรเขียนโดยสมาคมนักบริการทางการเงินเอเชียแปซิฟิค แต่ดาเนินการสอนโดยวิทยากรผู้เชียวชาญในแต่ละหมวดวิชา หลักสูตรทั้งหมดมี 6 กลุ่มวิชา (Module) แต่ละกลุ่มวิชาใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง เมื่อสาเร็จการศึกษาทั้ง 6 วิชา จะได้รับเกียรติบัตรที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ
ในปี 2560 มีกาหนดเปิดสอน 3 Module ดังนี้
    Module 1 ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนทางการเงิน : รอยืนยันวันอบรม
    Module 2 การวางแผนภาษี และมรดก : รอยืนยันวันอบรม
    Module 3 การวางแผนการลงทุน : รอยืนยันวันอบรม
เวลา / Time : 09.00 - 17.00 น. รวม 5 วัน (30 ชั่วโมง/ Module)
สถานที่ / venue : โรงแรม
ค่าใช้จ่าย / Fee : Module ละ 12,000 - 15,000 บาท
( รับเฉพาะสมาชิกของสมาคมฯ , รวมตาราเรียน , กาแฟและอาหารกลางวัน )

หลักสูตร FChFP Conversion Course for Executive Program


ด้วยประกันชีวิตได้เกิดขึ้นมานานในอุตสาหกรรมการประกันภัย โดยมีตัวแทนและผู้บริหารหน่วยจานวนมากที่มีความรู้ ประสบการณ์ในการทางานมานาน ควรได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์ที่เป็นหลักการสากล เพื่อยกระดับมาตรฐานการทางานในส่วนของที่ปรึกษาการเงิน โดยมีหลักสูตรและประกาศนียบัตรรับรองให้เป็นมาตรฐานในอาชีพ จึงกาหนดหลักสูตร FChFP ระยะสั้นสาหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานและมีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติมานาน
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงหลักการวางแผนทางการเงิน
  2. เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายการนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้กับประชาชนได้มากขึ้น3. เพื่อยกระดับการเป็นที่ปรึกษาการเงิน และสร้างการยอมรับจากประชาชนมากขึ้น โดยสามารถให้ความรู้แก่ประชาชนในการวางแผนการเงิน
FChFP เป็นหลักสูตรที่โดดเด่น
   เป็นหลักสูตรที่สามารถจะให้คาแนะนาความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินที่ครบวงจร ให้กับลูกค้า ในลักษณะที่เป็นระบบ ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับทุกระดับของการวางแผนทางการเงินที่ครบวงจร
   หลักสูตรทางวิชาการที่เน้นการปฏิบัติที่มุ่งเน้นให้เหมาะกับเหตุการณ์จริง
   ผู้เข้าร่วมอบรม FChFP จะต้องใช้เวลาไม่ต่ากว่า 36 ชั่วโมงในการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ต่ออาชีพ และจะต้องพัฒนาและยกระดับทักษะ ความรู้อย่างต่อเนื่อง หลังจากจบหลักสูตร
   FChFP เป็นหลักสูตรที่ยอมรับกันใน 12 ประเทศ และได้รับการยอมรับในระบบการวางแผนทางการเงินอย่างครบถ้วน
เนื้อหาหลักสูตรในการอบรม 6 หมวดวิชา
  1. ความรู้พื้นฐานด้านการลงทุน และการวางแผนทางการเงิน
  2. การวางแผนเพื่อการเกษียณอายุ และภาษี
  3. การวางแผนการลงทุน
  4. การบริหารความเสี่ยง & แง่มุมของกฎหมาย
  5. การวางแผนด้านอสังหาริมทรัพย์ และภาษี
  6. การพัฒนาและวิเคราะห์วางแผนทางการเงินอย่างครบวงจร
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
  - ต้องเคยผ่าน module 1 ของหลักสูตรที่ปรึกษาการเงินหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งมาก่อน เช่น FChFP, RFC, CFP, อื่นๆ หรือ จบ MBA หรือปริญญาโท ด้านการเงิน หรือ สถิติ หรือมีใบอนุญาต Single License
  - มีประสบการณ์ในอาชีพตัวแทนประกันชีวิตไม่น้อยกว่า 2 ปี
วิทยากร - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักปฏิบัติจริงในธุรกิจซึ่งมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เป็นผู้สอนให้กับนักวางแผนการเงินทั่วเอเชีย
การทดสอบ - สอบข้อเขียนจากกรณีศึกษา โดยการเขียนแผนการเงินที่ครอบคลุมถึงความต้องการที่แท้จริงทั้งหมด คะแนนผ่านขั้นต่า 60%