นโยบายคณะกรรมการ

        

 

นโยบายที่จะทำต่อให้กับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน
คุณฐิติ  ยศอนันตกุล
นายกสมาคมฯ วาระปี พ.ศ.2564 – 2566
********************************************

1 .สานต่องานสำคัญ คือการให้ตัวแทนมีโอกาสหักค่าใช้จ่ายในระบบเหมาจ่าย พิจารณาความถูกต้องว่า VAT ควรจะเป็นภาระของใคร และต้องทำให้อาชีพตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินเป็นสภาวิชาชีพ
2. ยกระดับตัวแทนสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอย่างมืออาชีพ โดยการสานต่อหลักสูตร FChFP และพัฒนาให้สอดคล้องกับภาคปฏิบัติได้อย่างลงตัว
3. เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โลกก้าวไกล ตัวแทนต้องก้าวทันเสมอ พร้อมที่จะมุ่งสู่โลกการเงินในอนาคต
4. สร้างความเป็นปึกแผ่นของอาชีพตัวแทนประกันชีวิต ด้วยการร่วมมือกับ สโมสร MDRT และ สมาคม GAMA สร้างตัวแทนรุ่นใหม่ เติบโตด้วยความคิดใหม่ๆ
5. ส่งเสริมให้ตัวแทนมีความรับผิดชอบต่อสังคม และช่วยเหลือสังคม
6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับ คปภ. เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันชีวิต