จุลสาร THAIFA

จุลสารฉบับพิเศษ 
ครบรอบ 50 ปี สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน